Direktiver

ntp Nasjonal transportplanhttp://www.ntp.dep.no/
dep ITS direktivetEuropaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU om rammene for innføring av intelligente transportsystemer på vegtransportområdet og for grenseflater til andre transportformer