29. September
29. September
Oslo
Next event ITS World Congress 2021

Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal

Tid: Onsdag 29. september 2021 kl. 09:00 – 15:30
Sted: Oslo Kongressenter


Statens vegvesen gjennomførte i juni i år en skriftlig markedsdialog om digitalisering og automatisering i ferjedriften. Innspillene viser at data og ny teknologi skaper muligheter for økt nytte for de reisende, økt sikkerhet, reduserte utslipp, og mer kostnadseffektiv i ferjedrift. Vi ønsker nå nærmere dialog med ferjerederier, leverandørindustri, aktører innen forskning, utvikling og rådgivning, regelverksaktører og andre med interesse for det norske ferjemarkedet for å diskutere hvordan potensialet innenfor digitalisering og automatisering kan realiseres i ferjedriften.
Vårt mål for dialogen er å få bedre forståelse av mulighetsrommet for utvikling av digitale og automatiserte løsninger for ferjedriften som støtter opp om toppmålene for Statens vegvesen:


• En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
• Mer for pengene
• Effektiv bruk av ny teknologi
• Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken
• Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål

I forkant av konferansen vil vi sende ut konkrete problemstillinger som vi ønsker å ha fokus på under konferansen. Problemstillingene vil rette seg mot mulighetsrommet for å innrette den kommende utlysningen av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal på en måte som kan bidra til å realisere potensialet ved digitalisering og automatisering.
Mer konkret ønsker vi å identifisere utviklingsstegene som er for store til at ferjerederier og leverandørindustri prøver ut i ordinære kontrakter, men små nok til at til at de lar seg realisere innenfor rammene av en anskaffelse for drift av dette ferjesambandet. Dagens ferjekontrakt for sambandet Lavik-Oppedal varer til 31.12.2024. Kontrakten har opsjon om å forlenge kontrakten med inntil ett år.
Dialogkonferansen vil foregå på Oslo Kongressenter med gode smittevernstiltak. I etterkant av dialogkonferansen vil være mulighet for å sende inn skriftlige innspill og oppfølgende digitale en-til-en møter. Dialogkonferansen blir gjennomført på norsk.
Statens vegvesen håper på god deltakelse på dialogkonferansen og ber alle interesserte å holde av dagen. Informasjon om påmelding og mer detaljert informasjon om arrangementet vil komme så snart det er klart.


Program og informasjon on påmelding >>