H2020 – ENIT

Bakgrunn og muligheter

Horizon 2020 (H2020) er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et budsjett på €80 mrd over 7 år skal programmet stimulere til bærekraftig konkurranseevne, innovasjon og vekst i Europa. En viktig pilar i H2020 er helhetlige løsninger på dagens samfunnsutfordringer. Dette krever samarbeid både tverrsektorielt og langs verdikjeder. Norge er fullverdig deltaker i H2020 og norske bedrifter vil gjennom samarbeid ha gode muligheter for å utløse midler fra programmet gjennom innovasjons-orienterte og markedsnære prosjekter.

«Det bør være like naturlig å søke EU som Forskningsrådet» – Arvid Hallén, administrerende direktør Forskningsrådet

Norsk EU-nettverk

For sikre samarbeid tverrsektorielt, langs verdikjeder og mellom offentlige og private aktører etablerer ITS Norge et norsk EU-nettverk. Nettverket tar utgangspunkt i H2020s utfordringer innenfor området «Smarte, grønne og integrerte transportløsninger», men disse utfordringene er nært knyttet til utfordringene innenfor området «Sikker, ren og effektiv energi», og IKT er en nøkkelteknologi for å integrere framtidens transport- og energiløsninger i framtidens smartere byer og lokalsamfunn. For å muliggjøre kraftfulle prosjekter ønsker nettverket å involvere leverandører, underleverandører, problemeiere og FoU-sektoren. Små- og mellomstore bedrifter og bedrifter uten tidligere erfaring med EU-programmer oppfordres til å delta i nettverket.

Tema i H2020: Luftfart, jernbane, veg, sjø, urban mobilitet, logistikk, intelligente transportsystemer, infrastruktur,sosio-økonomiske og atferdsmessige drivere og policy, grønne kjøretøy, alternative drivstoff og hybridisering