Arendalsuka 2024

Arendalsuka er en møteplass for alle som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Her vil du finne rundt 1900 arrangementer og 200 stands gjennom hele fem dager i august. ITS Norway deltar selvsagt på Arendalsuka 2024 og vi gleder oss til spennende samtaler og nye bekjentskaper!

Hvordan får vi til den robuste, smarte og sammenkoblede transporten vi ønsker oss?

Nordic Innovation skal kjøre debatt om data og datadeling i transportsektoren, hvor ITS Norway skal delta som moderator.

Når: Onsdag 14. august klokken 09:00-09:45.
Hvor: Nordens telt.

Vi har grunn til å tro at data og deling av data er nøkkelen til mer bærekraftig og motstandsdyktig mobilitet, som også gir oss mulighet til å reise og transportere gods sømløst og effektivt.

Å dele riktige data, i passe mengder og av høy kvalitet må til, men dette er både komplisert og komplekst og skjer ikke av seg selv. Samarbeid må til for å skape endring, og samarbeidsplattformer som har rom for mange ulike typer aktører kreves for å løse komplekse problemer – ikke minst når vi tar utgangspunkt i at mobiliteten skal være grensekryssende.

Vi skal høre fra to prosjekter som i disse dager tar fatt på hver sin oppgave. Det handler om å løse sentrale problemer innen person- og godstransport, utvikle mer bærekraftig mobilitet og bygge samarbeid og økosystemer som driver fram raskere endring.

  • Ligger den kommersielle verdien i data eller kan det være et konkurransefortrinn å dele data?
  • Noen vil hevde at digitaliseringen gjør oss sårbare, men vil ikke et smart og sammenkoplet mobilitetssystem, bygget på data og digitalisering, være eksempel på det motsatte?
  • Hvordan rigger vi for effektiv datadeling og samarbeid?

Les mer om arrangementet og hvem som skal delta her.


Frokostseminar: Overser vi mulighetene sjøtransporten gir for passasjer og godstransporten?

ITS Norway og Ocean Autonomy Cluster skal snakke om maritim sektor og sjøtransporten i Norge.

Når: Onsdag 14. august klokken 10:00-11:30.
Hvor: Salt, Torvet 1B.

Regjeringen nedprioriterer sjøveien som transportåre – er det smart? Bli med på dette frokostseminaret hvor vi ser nærmere på de kritiske suksessfaktorene ved digitalisering og automatisering av sjøbasert transport, med fokus på potensialet autonome skip har for effektiv, robust og miljøvennlig transport av gods og passasjerer.

Nasjonal transportplan for 2025 til 2036 (NTP) ble lagt frem 22. mars 2024. Her foreslår regjeringen å fjerne målet om overføring av gods fra vei til bane og sjø. Dette er et feilgrep! Mange av utfordringene med å gjøre sjøtransport konkurransedyktig kan løses ved hjelp av teknologi fra intelligente transportsystemer (ITS), inkludert digitalisering, automasjon og autonome skip. Denne typen teknologi muliggjør også mer effektiv sjøbasert transport av passasjerer.

Vi vil også se på hvordan integrasjon av autonom skipsfart med andre transportformer bør gjennomføres for å muliggjøre en bærekraftig utvikling av transportsektoren i sin helhet. For å få til dette er vi avhengige av internasjonalt aksepterte digitaliseringsstandarder, med vekt på cybersikkerhet, tilkobling og styring. Vi vi tilnærme oss disse temaene fra flere perspektiver, inkludert regulatoriske rammer, teknologiske fremskritt og forretningsmuligheter. Bærekraftperspektivet blir selvsagt gjennomgående.

Ved å utnytte vår sterke maritime kunnskap, kan og bør Norge posisjonere seg sterkere i denne utviklingen. Bli med og lær mer om mulighetene som ligger i et økt fokus på sjøtransport!

Les mer om arrangementet og hvem som skal delta her.


Har vi en mobilitetsindustri Norge om 10 år?

ITS Norway skal, sammen med VIA – Næringsklyngen for transportinfrastruktur og Nordic Innovation, ha en samtale om mobilitet og fremtiden.

Når: Onsdag 14. august klokken 20:00-21:00.
Hvor: Samferdselsteltet.

Vil Norge være en nøkkelspiller i mobilitetsindustrien et tiår fra nå, eller vil vi se tilbake på muligheter som gikk oss hus forbi? Denne sesjonen i Samferdselsteltet tar sikte på å utforske dyptgående spørsmål om innovasjon, samarbeid og politisk støtte som er essensielle for å forme fremtiden for mobilitet og transport i Norge.

Gjennom konstruktive diskusjoner og kritiske analyser vil vi ta for oss dagens situasjon der Norge sakker akterut sammenlignet med våre nordiske naboer, til tross for vårt potensial, mange gode intensjoner og tiltak. Finland, Sverige og Danmark leder an i Europa både på innovasjon og investeringer. Vi utforsker hva som må til for at Norge skal hevde seg i dette kappløpet.

Vi inviterer et bredt spekter av deltakere, fra venturekapitalister og industriledere til politikere og offentlige aktører til å delta i denne viktige dialogen. Målet er å identifisere hvilke tiltak som må til for å transformere mobilitetssektoren i Norge, fremme vekst og sikre at vi kan være med på å lede an i utviklingen av en bærekraftig og innovativ mobilitetsindustri. Vi ønsker å forstå hva som skal til for å øke kompetansen hos alle aktører i økosystemet for å få til mer skalering, og hvilke skritt politikere må tørre å ta for å støtte opp under vekst og implementering av ny og bærekraftig mobilitet.

Bli med på å forme en strategi som sikrer at Norges mobilitetsindustri ikke bare overlever, men skyter fart de kommende årene.

Spørsmålene som står sentralt er:

  • Hva skal til for at venturekapitalister, industri og virkemiddelapparatet samarbeider mer og fremskynder utviklingen og implementering av innovative løsninger?
  • Hvilke politiske tiltak og rammebetingelser trenger vi mer av for å stimulere til vekst i sektoren?
  • Hvilke muligheter går vi glipp av hvis vi ikke gjør endringer?
  • Hvordan kan Norge være med å heve ambisjonsnivået for hele den nordiske regionen, og hva krever det av industri, private investorer og politikere?
  • Norge henger etter, hvordan kan vi styrke samarbeidet i Norden?
  • Hva betyr et styrket Norden innen mobilitet og transport, og hvordan posisjonere seg som en slagkraftig konkurrent på den globale arenaen?

Denne sesjonen i samferdselsteltet tar sikte på å være mer enn en diskusjon; det er et opprop til handling. Målet er å komme frem til konkrete løsninger og strategier som kan hjelpe Norge å ta igjen forspranget og samarbeide tettere med våre nordiske naboer. Da trenger vi å belyse utfordringer og muligheter og å løfte Norges posisjon i den nordiske og globale mobilitets- og transportsektoren gjennom en  offensiv og strategisk tilnærming.

Les mer om arrangementet og hvem som skal delta her.


Fra piloteringssyke til verdi: få full effekt av data på tvers i offentlig sektor!

ITS Norway og Knowit skal holde debatt om prosjekt-piloter og samarbeid i offentlig sektor.

Når: Torsdag 15. august klokken 14:00-15:00.
Hvor: Torvet 10.

Er du lei av at prosjekter stopper opp etter piloteringsfasen, og at samarbeid mellom offentlige etater ikke oppnår det du håpet? Bli med oss når vi dykker dypt for å finne svarene og utforske hvordan vi kan forvandle pilotprosjekter til varige suksesser med reell verdi.

Utforsk hvordan offentlig sektor kan samarbeide bedre for å utnytte data mer effektivt og skape større verdi på tvers av sektorer og etater. Lær hvordan effektive samarbeid kan overkomme “piloteringssyken” og hvorfor mange prosjekter ikke gir de forventede resultatene til tross for store investeringer.

Bli med oss og oppdag hvordan vi kan forbedre prosessene for å maksimere verdien av data og teknologi i offentlig sektor. Få innsikt i hvordan vi kan sette data i arbeid og skape bedre tjenester for alle.

Ikke gå glipp av denne sjansen til å være med på å forme fremtiden for offentlig samarbeid og teknologiutnyttelse. Bli med og bli en del av løsningen!

Les mer om arrangementet og hvem som skal delta her.


Du finner Arendalsuka-hjemmesiden her!