Fag

ITS-konferansen 2016ITS er et samlebegrep for alle former for bruk av ny teknologi i transportsektoren. Målsettingene med aktivitetene er å få mer sømløs og grenseløs transport både av personer og gods.

Hvordan kan kjøretøyene utnyttes bedre, hvordan kan omlasting og omstigning mellom transportformene gå fortere, hvordan kan billettering av personer og betaling for frakt gjøres enklere?

Sanntidsinformasjon, dataflyt og standardisering

For å lage løsninger og tjenester på dette området, må det fokuseres på tilgang til data i sanntid, dataflyt og standardisering. Viktige punkter i transportnettverkene som havner og terminaler må utvikles til å kunne betjene sine transporter i en koordinert verdikjede hvor lasting og lossing eller bytte av reisemiddel foregår med minst mulig mellomlagring og ventetid.

På mange måter er bilindustrien mest utviklet på dette området. EU har f.eks. bevilget mye penger til FoU i denne industrien. Et eksempel på dette er det store CVIS-prosjektet som legger til rette for kommunikasjon mellom bil og vegkant, og bil til bil-kommunikasjon. Utviklingen går også mot bedre og mer sanntidsbaserte navigasjonssystemer som også hjelper føreren å holde riktig fart, holde bilen i riktig felt og holde avstand til andre biler. Dette krever gode sensorer i kombinasjon med veg- og trafikkdata i sanntid.

Samarbeid på tvers av landegrensene

Innenfor vegtransport har EU vedtatt et eget ITS-direktiv som ”tvinger” vegmyndigheter til å dele data og å samarbeide over landegrensene – nettopp for å imøtekomme kravene om sikrere og mer sømløs transport. De andre transportformene har også sine egne forskningsprogrammer og kommende direktiver som presser i samme retning. Jernbane har ERTMS, kyst og sjø har IAS og luftfarten har SESAR. Til sammen utgjør disse programmene en milliardsatsning i EU-området de neste årene. Målsettingen er å redusere antall ulykker, redusere utslipp til miljø og å gjøre transport smartere.