Om ITS-Norge

ITS Norge er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen arbeider med alle transportformer og er økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet. Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av IKT.

Faglig fokus og forretningsutvikling

ITS Norge bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs og konferanser og etablering av møteplasser for medlemmene. Hvert år arrangeres ITS-konferansen i Norge, og på verdensbasis er ITS World Congress det viktigste årlige arrangementet. Medlemmene våre ønsker sterkere fokus på forretningsutvikling, -samarbeid og styrket konkurransekraft.

Internasjonalisering, innovasjon og FoU ITS

Norge er medlem av flere internasjonale nettverk. Medlemmer som ønsker å etablere seg internasjonalt kan dra nytte av disse nettverkene og vi kan hjelpe til å med å finne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Vi har derfor etablert ITS-match – en tjeneste hvor medlemmer kan søke etter bedrifter og samar¬beidspartnere ut fra gitte kriterier. Vi er opptatt av innovasjon og FoU og arbeider aktivt for å iverksette prosjekter blant medlemmene. Transportbransjen samarbeider med Innovasjon Norge og har et eget forskningsprogram kalt SMARTTRANS.

Klima og ITS-lovgivning

Klima er den sterkeste driveren for iverksettelsen av ITS-aktiviteter, mens undersøkelser viser at transportselskapene mangler klimastrategier. Dette vil ITS-Norge gjøre noe med og ønsker derfor å lansere en klimaverktøykasse for transportbransjen. En slik satsing er avhengig av støtte fra både myndigheter og medlemmer.

EU har vedtatt en ny ITS-lovgivning for å bidra til raskere implementering av ITS. EUs lovgivning på området vil også bli innført i Norge, og ITS Norge jobber blant annet for at offentlige data skal frigis og være tilgjengelig i sanntid.

Myndigheter og standardisering

Det er en økende interesse fra myndighetene for hvordan ITS kan bidra til en mer effektiv, sikker og klimavennlig transport av gods og mennesker. ITS Norge arbeider med å kartlegge verdiskapingen fra ITS-bransjen. Foreningen vil derfor starte med å identifisere hvem som naturlig inngår i ITS-begrepet og systematisk arbeide med myndighetene for å bedre bransjens rammebetingelser. Et eksempel på dette er Nasjonal Transportplan (NTP), hvor vi arbeider aktivt for at ITS skal få sterkere fokus. ITS Norge er opptatt av at bransjen samordner teknologibruk på tvers av de enkelte transportformer.

GDPR

ITS-Norge har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i ITS-Norge omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.

Kommentarer og innspill

Vi er opptatt av å få både ris og ros samt innspill til aktiviteter og prosjekter som kan være av interesse for foreningens medlemmer. Send email eller ring oss.

Vi ser frem til et godt samarbeid!