Hva er egentlig ITS?

Intelligente transportsystem (ITS) er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren for å gjøre transportsystemene sikrere, mer effektive og mer bærekraftig. ITS kan være mange ulike løsninger; fra sanntidsinformasjon for å gi trafikanter og transportoperatører mulighet for å ta sikrere og smartere beslutninger, til helautomatiserte transportløsninger hvor beslutningene tas for deg. ITS er viktig for utvikling av fremtidens smarte byer og samfunn som preges av god mobilitet og logistikk.

Trafikkovervåking og trafikkstyring

I vegsektoren begynte ITS på nittitallet som implementering av førerstøttesystemer som ABS-bremser, GPS-basert navigasjonshjelpemiddel og Advanced Driver Assistant Systems (ADAS) i biler, og som forbedret trafikkovervåking og trafikkstyring for vegadministrasjonene.

Det som nå kalles mainstream ITS, brukes nå av vegtrafikksentralene som styringsverktøy for veier, tunneler, broer og fjelloverganger i alle de nordiske landene. Selv om ITS Amerika ble etablert i 1991, utviklet ITS seg mange steder det første tiåret under andre begreper, og først på 2000-tallet ble ITS et vanlig begrep i store Europa.

Image
Image

Ikke bare vei – ITS er multimodalt

I jernbanesektoren begynte fjernstyring av tog allerede på førtitallet, og dagens system for automatisk togkontroll ble introdusert i Norge sent på syttitallet etter storulykken på/i Tretten. I dag representerer det nye signalsystemet for jernbanen ERTMS den største enkeltstående ITS-satsingen innen jernbanen, og omtales ofte som jernbanens digitale revolusjon.

Teknologien i den maritime sektor utviklet seg under andre navn og begreper helt frem til 2010 før begrepet ITS begynte å bli brukt. I Norge har det vi i dag kaller for Maritim ITS vært utviklet i minst 20 år og har resultert i utvikling av egne overvåkningssatellitter, meldingssystemer mellom skip og land, og lagt grunnlaget for de første automatisk skipsoperasjoner.

Luftfarten har alltid vært i en egen divisjon. Som for de maritime sektorer utvikler den seg under et internasjonalt regelverk og har i derfor vært sterk avhengig av utenlandske aktører. Ikke desto mindre, Norske luftfartsmiljøer har vært toneangivende på flere områder innenfor flysikkerhet. Selv om disse områdene kan regnes som ITS for luftfart, benyttes ikke begrepet i noen særlig grad i denne sektoren.

Et større helhetlig mobilitetstilbud

Mobilitetstjenester vil se samme utviklingslinje. Stadig flere transportleverandører (offentlig transport, taxier, utleie, sykler og mikromobilitet) vil integrere sine tjenester på en sømløs måte til fordel for den reisende. ITS-direktivet støtter også utviklingen av integrerte mobilitetstjenester / Mobility as a Service MaaS og flyten av transportdata vil dermed se en lignende grad av standardisering .

For tiden er kanskje de mest interessante og nye områdene for ITS utvikling i navene/knutepunkt i transportkjeden, terminaler, havner, stasjoner og holdeplasser. Det er et stadig økende fokus på å øke effektiviteten i disse nodene, og ITS-begrepet brukes stadig oftere om teknologi som utvikles for å understøtte dette.

Både for de forskjellige transportformene og knutepunkt er det to teknologiområder innenfor ITS: Mobilitet og C-ITS (kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur). Mens mobilitetsteknologi bidrar til forenkling av passasjer- og godstransport, representerer C-ITS neste generasjons trafikkovervåkning og styring.

Image
Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Få informasjon om nettverket, arrangementer, bransjen og mer.