Prosjekter

ITS Norge er involert i en rekke prosjekter. Nedenfor finner du en omtale av de viktigste.

 

Prosjekt  Beskrivelse
ITS Norge_fb_u_tekst_95X95.jpg «SAMLE TRANSPORT-NORGE TIL ETT DIGITALT RIKE»
Prosjektet skal etablere en nasjonal samhandlingsplattform for transporttjenester som fungerer i hele Norge, for gods- og persontransport, for alle transportformer, og som er koordinert mot resten av Europa.
ITS Arena_115.jpg Hovedmålet med ITS Arena er å skape en møteplass som fokuserer på innovasjonsbasert forretningsutvikling, gjennom samarbeid mellom bedrifter, som arbeider innenfor kooperative systemer. Møteplassen i første omgang knyttet opp mot bedrifter som er lokalisert i Oslo og Trondheim.www.itsarena.no
Electric mobility Norway.png Electric Mobility Norway skal videreutvikle regionen Oslo-Drammen-Kongsberg til et av verdens mest attraktive steder for utvikling av løsninger for elektrifisering av kjøretøy og elbilbasert samferdsel. Hovedfokuset til EMN er næringsklyngeutvikling og testarena for elektrisk mobilitet.www.electricmobility.no
Spontan samkjoring.jpg I 2007 tok Statens vegvesen initiativ til et prosjekt som skal legge til rette for bedre utnyttelse av personbilen, buss/bane og taxi. Bergensområdet ble valgt ut som oppstartsområde med tanke på senere utvidelse til nasjonalt nivå.
I 2011 fikk ITS Norge, Triona AS og 9 bedrifter i tillegg støtte fra Transnova til uttesting av konseptet.www.2pluss.info
ITS Norge_fb_u_tekst_95X95.jpg EU-nettverk for IKT på transportområdet. Målet for nettverket er å øke norsk deltakelse i Horisont 2020 gjennom å:
– synliggjøre nytten norske bedrifter har av å delta i Horisont 2020
– gjøre norske aktører attraktive som deltakere i Horisont 2020
– hjelpe norske bedrifter til deltakelse i Horisont 2020
– øke antall norske EU-koordinatorer