September 2021-Oktober 2024
15,4 millioner norske kroner
Autonomi

Oppsummering

ISTS – Intelligent Ship Transport Systems

ISTS er et maritimt samarbeids- og kunnskapsbyggingsprosjekt, initiert av SINTEF Ocean og ITS Norway, og delvis finansiert av Norges forskningsråd.

Hva er ISTS?
ISTS (Intelligent Ship Transport Systems) er et samarbeids- og kunnskapsbyggingsprosjekt, delvis finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet startet september 2021 og vil pågå til august 2024. Det retter seg direkte mot et av de tematiske satsingsområdene i den maritime FoU-strategien i Norge: Digital transformasjon av den maritime næringen. Prosjektet vil også støtte prioriteringsområdet innovative og bærekraftige transportsystemer innenfor transportprogrammet. Resultatene vil være tekniske forutsetninger for de fremvoksende autonome skips- og havnesystemene.

Hvorfor Intelligent Ship Transport Systems?
Norsk maritim industri omfatter verdens mest innovative bedrifter, kunnskapsmiljøer og arbeidsplasser. Et nært samarbeid mellom disse selskapene og myndighetene har gjennom årene gitt Norge en solid blå økonomi og en svært synlig global tilstedeværelse. Nye digitale løsninger og krav utfordrer både næringsliv og myndigheter og skaper mange nye forretningsmuligheter dersom det tradisjonelt nære samarbeidet og samarbeidet i Norge utnyttes. Videre er det behov for å utforske og høste kunnskap om internasjonal standardisering og samtidig kunne påvirke en global utvikling som kan sikre Norges behov og industri.

Det maritime markedet er imidlertid lite og preget av mange ulike IKT-systemer på enkeltskip og i rederikontorene. Siden markedet er lite (rundt 96 000 fartøy sammenlignet med rundt 7,5 milliarder smarttelefoner), er etablering av en «Maritime ITS Architecture» (MITS-A) og tilsvarende standarder nødvendig for å etablere et fungerende «maritimt digitalt økosystem» der utviklere av nye produkter og tjenester får lettere tilgang til markedet uten kostbar skreddersøm og idriftsettelse av deres produkter. Kunder og brukere får bedre og mye mer interoperable produkter. Ettersom skipsfarten er internasjonal, krever dette internasjonalt samarbeid for å skape et verdensomspennende maritimt digitalt økosystem. Internasjonal skipsfart er livsnerven i verdenshandelen, omtrent 90 % av all eksport fraktes med skip. Imidlertid er lasten vanligvis ikke bestemt til havnene skipet ankommer – den må lastes om og fraktes inn i innlandet med andre transportformer. Dermed må MITS-A støtte effektiv integrasjon om bord og effektive grensesnitt til land og dets intelligente transportsystem-arkitekturer.

ISTS-visjonen er etablering av en internasjonal ITS-arkitektur for maritim sektor (MITS-A) for å bidra til et interoperabelt og brukerorientert maritimt digitalt økosystem. Dette gjør også norsk industri og myndigheter i stand til å utvikle nye digitale tjenester og systemer og distribuere det i det verdensomspennende markedet.

MITS-A vil være basert på et utvalg nært tilknyttede domener innen maritim sektor:

  • Systemintegrasjon om bord: Sensorer og systemer om bord for automatisering av fartøysoperasjoner som navigasjon, energiproduksjon og fremdrift.
  • eNavigasjon, elektroniske kart og single window: Integrasjon mellom offentlige landbaserte systemer og skipssystemer for sikker og effektiv navigasjon.
  • Automatisert dataoverføring skip-land: Dette inkluderer automatiske utslippsrapporter, reise- og havneplanlegging og kommersielle driftsrapporter.
  • Automatiserte havne- og terminaltjenester: Dette dekker utveksling av digital informasjon mellom aktører i havnene og terminalene, skip i havn og andre aktører i logistikksystemene. Dette vil også muliggjøre et sømløst ITS-grensesnitt til vei- og jernbanedrift.
  • Sikker og åpen datadeling og tilgang: Sikkert dataeierskap kombinert med effektiv og cyber-sikker datadeling er en kritisk komponent for alle disse tjenestene.

Disse vil bli brukt som caser i utviklingen av MITS-A. Andre resultater vil være protokoll- og datamodellspesifikasjonene fra hver av disse, samt en brukersentrisk analyse av fordelene og aksept av standarder.

Prosjektet ISTS er initiert av SINTEF Ocean (prosjekteier) og ITS Norway (administrativt ansvarlig). SINTEF Ocean har en lang historie innen maritim digitalisering og standardisering og har også samarbeidet med ITS Norway om å utvikle et maritimt intelligent transportsystem. Universitetet i Sørøst-Norge er også en langvarig partner for både ITS Norway og SINTEF Ocean og ble tatt inn i prosjektet for å ivareta de mer samfunnsmessige sidene ved standardisering.

Partnere i ISTS er ITS Norway, SINTEF Ocean, Universitetet i Sørøst-Norge, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kartverket, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Electronic Chart Centre (ECC), Standard Norge, Grieg Connect, NAVTOR, Kongsberg Seatex, Kongsberg Norcontrol og Neuron Solution.

Hvis du ønsker mer informasjon om ISTS, ta kontakt Ørnulf Jan Rødseth på ornulfjan.rodseth@its-norway.no.


Les rapporten «Onboard Maritime ICT Architecture and Standards» under.