Samarbeidsnettverk

ITS Norway er medlem av mange nasjonale og internasjonale samarbeidsnettverk som jobber for å hjelpe aktører til å delta i innovasjon, FoU og forretningsutvikling. Vi bistår gjerne medlemmene i ITS Norway med å finne riktige og relevante kontakter for samarbeid som medlemmene våre er interessert i.

Nasjonale

Description

ITS Horizon

ITS Horizon er et nasjonalt EU-nettverk for bærekraftige EU-prosjekter, med det formål å øke antall norske deltakere på den Europeiske forskings- og innovasjonsarenaen – og dermed øke andelen EU-finansiering til norske aktører og prosjekter. Det treårige prosjektet er etablert og ledet av ITS Norway, har Tekna som kontraktspartner, og har mottatt støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
ITS Norway ønsker med ITS Horizon å fortsette arbeidet som ble gjort i det forrige EU-nettverket ENIT. Norsk deltagelse i Horizon Europe (HE) og samarbeid med europeiske partnere sikrer at løsninger utviklet av norske bedrifter er salgbare internasjonalt. Suksessraten for norske søknader til HE må derfor være høy og for å få til dette må norske aktører mobiliseres og kobles på de ledende forskningsmiljøene i Europa. Samtidig må norske bedrifter og FoU-institusjoner etablere seg som attraktive partnere i HE-prosjekter. Det er nettopp her ITS Horizon kan bidra.

ITS Horizon skal:
– Identifisere europeiske strategier og formidle disse til norske aktører.
– Mobilisere norske aktører tverrsektorielt til å ta del i søknadsprosesser til HE.
– Identifisere hvor norske regioner har sammenfallende utfordringer med regioner i andre land, for felles europeisk problemløsning, som understøtter eksport av norske løsninger.
– Identifisere norske arenaer, områder og infrastruktur som EU-prosjekter kan bygge på for pilotering og demonstrering av innovative løsninger.
– Støtte utvikling av HE-prosjekter fra prosjektidé fram til suksessfull søknad.
– Støtte norsk involvering i europeiske partnerskap og teknologiplattformer.

 

Kontaktperson: Runar Søråsen, runar.sorasen@its-norway.no.

Description

Maritime CleanTech

Maritime CleanTech representerer et av verdens mest komplette maritime kommersielle knutepunkter. De bruker den norske maritime kompetansen, bygget opp over generasjoner, som et springbrett for å utvikle energieffektive og bærekraftige teknologier i samarbeid med deres partnere. Klyngen utarbeider grønne og banebrytende prosjekter med globalt kommersielt potensial. I dag har klyngen nærmere 150 partnere fra hele den maritime verdikjeden.

https://maritimecleantech.no/

Description

Ocean Autonomy Cluster

Ocean Autonomy Cluster er Norges ledende knutepunkt for ekspertise på sjø-autonomi. De bygger på maritim historie, dagens banebrytende forskning, innovative selskaper og et raskt voksende marked for uavhengige løsninger – og gir et unikt miljø for samarbeid og kunnskapsutvikling. Klyngens ambisjon er å akselerere sjø-autonomi for en bedre og mer bærekraftig fremtid, med fokus på målene 1) internasjonalisering og skalering, 2) markedsutvikling og kommersialisering, 3) leverandørnettverk og verdikjeder og 4) industriell akselerasjon. Ocean Autonomy Cluster drives av et av Norges største innovasjonsselskaper, Future Innovations (FI).

https://oceanautonomy.no/

Description

SAMS Norway – Sustainable Autonomous Mobility System

SAMS er en næringsklynge med fokus på utvikling av systemer og verktøy for bærekraftige autonome transportløsninger brukt på land, luft og sjø. Innen mobilitetsfeltet er de en nasjonal ideell medlemsorganisasjon som jobber tett med deres partnere for å nå felles mål. De jobber med utvikling av systemer til nasjonalt og internasjonalt marked, bygger testarenaer for autonome systemer, bidrar til utvikling av internasjonale standarder og forskrifter, utvikler og opprettholder samarbeid på tvers av aktører og gjennomfører og koordinerer aktiviteter.

https://sams-norway.no/

Description

Smart Energy Network

Smart Energy Network er et nettverk for energibransjen, men også for alle virksomheter med behov og interesse for smarte energiløsninger – en nettverksorganisasjon for hele verdikjeden fra kraftprodusent til kundenære løsninger i moderne by- og samfunnsutvikling. Herunder ligger også utslippsfri mobilitet og sømløs telekommunikasjon, siden det er en del av fremtidens smarte energiløsninger. Smart Energy Network er en non profit-organisasjon som finansieres av partnerne Agder Energi, Siemens, Sysco, TrønderEnergi og Volue. De har advokatfirmaet Selmer som juridisk partner og Thema Consulting Group som sponsor.

https://www.smartenergynetwork.org/

Description

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway er et non-profit forsknings- og innovasjonsselskap som hjelper næringsliv og offentlig sektor med anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering innen bærekraftig energi, anvendt kunstig intelligens, digitalt entreprenørskap, smarte byer og sosial og adferdsmessig innovasjon. De arbeider for det grønne skiftet og nye bærekraftige arbeidsplasser og bidrar med nettverk, kompetanse og kapital til sine aktører.

https://smartinnovationnorway.com/no/

Description

VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

VIA er næringsklyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Dette gjelder utvikling av vei, tunnel, bro og bane. Klyngen arbeider for å styrke konkurransekraften og muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger til norske aktører i bransjen.

https://www.viacluster.no/

Internasjonale

Description

ALICE

Forumet skal vare en norsk skyggegruppe/innspillsgruppe mot den europeiske teknologiplattformen ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe). ALICEs målsetning er å utvikle en helhetlig strategi for forskning, innovasjon og markedsintroduksjon av nye produkter og tjenester relatert til logistikk og styring av leveransekjeder. ALICE skal bidra og støtte gjennomføringen av Horisont 2020 og etterfølgende rammeprogrammer, og er i tillegg en viktig arena for å finne samarbeidspartnere. ITS Norway er prosjektleder og administrerer den norske innspillgruppen.

https://www.etp-logistics.eu/

Description

CCAM – Connected, Cooperative & Automated Mobility

Den internasjonale non-profit organisasjonen CCAM Association ble etablert i 2021 og består av over 180 innovasjon-interessenter involvert i mobilitet-bransjen, og representerer den private siden av CCAM Partnership.

Gjennom å bringe alle relevante interessenter fra forskjellige sektorer som industri, forskning, tjenester, offentlige og lokale myndigheter og foreninger sammen, har CCAM Association som mål å akselerere utviklingen av nye teknologier og deres utplassering i det virkelige liv med dette som målsettinger:
– Trafikksikkerhet og effektivitet.
– Inkludering for alle.
– Å påvirke miljøet positivt og svare på klimautfordringene vi står overfor.
– Gjøre Europa til sentrum for CCAM-teknologier.

https://www.ccam.eu/

Description

ERTICO – ITS Europe

ERTICO ble grunnlagt på initiativ av ledende medlemmer av EU-kommisjonen, transportdepartementene og den europeiske industrien.
ERTICO er nettverket av Intelligente Transport Systems and Services interessenter i Europa. De kobler offentlige myndigheter, bransjeaktører, infrastrukturoperatører, brukere, nasjonale ITS-foreninger og andre organisasjoner sammen.
ERTICO-partnerne og vårt dedikerte team av høyt dyktige fagfolk jobber med en portefølje av aktiviteter for å akselerere utviklingen og distribusjonen av ITS over hele Europa og utover.

www.ertico.com

Description

ITS America

Intelligent Transportation Society of America representerer mer enn 400 medlemsorganisasjoner inkludert offentlige etater, private selskaper og akademiske institusjoner som er involvert i forskning, utvikling og distribusjon av teknologier som forbedrer sikkerheten, øker mobiliteten, styrker økonomien og opprettholder miljøet.

www.itsa.org

Description

ITS Nationals – Network of National ITS Associations

ERTICO – ITS Europe hosted Network of National ITS Associations er en gruppering av nasjonale ITS-interesser dannet for å sikre at ITS kunnskap og informasjon overføres til alle aktører på lokalt og nasjonalt nivå – som små og mellomstore bedrifter – og støtte ITS promotering fra grunnen av. Den ble offisielt lansert 7. oktober 2004 i London.

www.itsnetwork.org