ORCHESTRA

ORCHESTRA er et Horisont 2020-prosjekt med mål om å koordinere og synkronisere trafikkstyringen av alle transportformer.

Den langsiktige visjonen til ORCHESTRA er en fremtid der det er enkelt å koordinere og synkronisere mobilitet og logistikk for alle modi i møte med forskjellige krav og situasjoner.

Problemet ORCHESTRA tar for seg, er at trafikk forårsaket av transport har mange negative effekter. Kødannelser, forsinkelser, utslipp og negative påvirkninger på miljø – og ved forstyrrelser kan det få store konsekvenser for effektivitet og punktlighet. Disse utfordringene er vanskelige å håndtere på grunn av manglende koordinering mellom de forskjellige transportformene.

ORCHESTRA-prosjektet vil etablere en felles forståelse av multimodale trafikkstyrings- konsepter og løsninger, på tvers av modi, for forskjellige interessenter og kontekster. Prosjektet vil definere et multimodalt økosystem for trafikkstyring, hvor trafikkstyring i forskjellige modi og områder (landlig og urbant) koordineres for å bidra til et mer balansert og robust transportsystem, som bygger bro over nåværende barrierer og siloer. Prosjektet vil tilby verktøy, modeller og retningslinjer for å underlette realiseringen av framtidens multimodale trafikkstyring, også tilpasset framtidens tilkoblede og automatiserte kjøretøy og fartøy. Målet er å gi europeiske beslutningstakere, offentlige myndigheter, transportleverandører og innbyggere ny kunnskap og tekniske og organisatoriske løsninger for å forbedre samarbeid og synkronisering av operasjoner innenfor og på tvers av transportformer, øke sikkerheten og redusere utslipp.

Prosjektet krever innsikt og kunnskap fra et tverrfaglig perspektiv – fra forskjellige transportdomener, transportoperatører, industri og beslutningstakere, inkludert innbyggere, lokalsamfunn og forskere.

Ambisjon:
Ambisjonen er å designe et multimodalt økosystem for trafikkstyring og bygge og demonstrere tekniske løsninger, organisatoriske aspekter, prosesser og verktøy. Et multimodalt økosystem for trafikkstyring utformes for å håndtere endringer i krav og prosedyrer effektivt og vurdere om lover, forskrifter, ledelse og organisasjonspraksis er utformet for optimal håndtering av både normal drift og avvik.

Visjon:
Den langsiktige visjonen til ORCHESTRA er en fremtid der det er enkelt å koordinere og synkronisere mobilitet og logistikk for alle modi i møte med forskjellige krav og situasjoner. Prosjektet vil tilrettelegge optimale transportnettverk og effektive multimodale transporttjenester, både i landlige og urbane områder, for både mennesker og gods. ORCHESTRA skal bygge bro mellom dagens siloer innen trafikkstyring for å støtte nye multimodale transporttjenester. Prosjektet vil støtte interessenter med verktøy og beste praksis for å forbedre samarbeid og synkronisering av multimodal trafikkstyring.

Demonstrasjoner:
Prosjektets løsninger vil bli prototypet og evaluert i to Living Labs. Demonstrasjoner inkluderer koordinering av passasjer og gods på tvers av modi på en dynamisk, trygg og bærekraftig måte. Brukercasene vil bli oppskalert gjennom komplekse scenarier med flere aktører og håndtering av uregelmessigheter.

  • Milano Malpensa flyplass vil fokusere på effektiv dør-til-port-ruting i henhold til preferanser (raskeste, billigste, osv.) for å optimalisere trafikk- og passasjerflyt i Italia.
  • Herøya Industripark vil fokusere på helautomatisering ved å tilrettelegge og samkjøre trafikkstyringstiltak.

Oppsummering – prosjektet vil:

  • Definer et multimodalt økosystem for trafikkstyring (MTME), hvor trafikkstyring i forskjellige modi og områder (landlig og urban), koordineres for å bidra til et mer balansert og robust transportsystem, som bygger bro over nåværende barrierer og siloer.
  • Etablere en felles forståelse av konsepter og løsninger for multimodal trafikkstyring, på tvers av forskjellige modi, for forskjellige interessenter og kontekster.
  • Støtte MTME realisering og distribusjon gjennom å tilby verktøy, modeller og retningslinjer – inkludert integrering av tilkoblede og automatiserte kjøretøy og fartøy (CAV).
  • Validere og justere MTME for organisatoriske problemer, funksjonalitet, kapasitet og brukervennlighet.
  • Maksimer rekkevidden og opptak av prosjektresultater gjennom sterk involvering av interessenter.

Partnere er ITS Norway (koordinator), SINTEF, TU Delft, ROSAS, CERTX, IKEM, SEA Milan Airports, Deep Blue, Cerema, FSTechnology, Gruppo ISC, Applied Autonomy, Herøya Industripark, ENAV og Statens vegvesen.

ORCHESTRA i tall:
• 16 partnere.
• 8 land.
• 36 måneder.
• 5,2 millioner euro.

Hvis du ønsker mer informasjon om ORCHESTRA, ta kontakt med Runar Søråsen på runar.sorasen@its-norway.no.


Her finner du ORCHESTRAs hjemmeside
Her finner du ORCHESTRA på LinkedIn
Her finner du ORCHESTRA på X