SIITS

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer.

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egenhånd. Mobiliteten blir grønnere og mer sømløs.

Med raske endringer og store systemer hvor alt henger sammen, blir det vanskeligere å forstå hvor vi blir sårbare. Hva slags hendelser eller handlinger kan føre til at systemene stopper eller ikke fungerer som de skal? Hva kan føre til ulykker? Og hva blir egentlig konsekvensene når alt henger sammen?

For at fremtidens transportsystemer skal bli sikre, effektive og grønne må vi forstå og håndtere sårbarheter og risiko, både når vi bygger og når vi drifter systemene. Kunnskap om og håndtering av risiko er viktig i de enkelte nye teknologiene – og ikke minst i de store transportsystemene som helhet. I SIITS-prosjektet utvikler vi kunnskap, metoder, tjenester og verktøy for å klare nettopp det.

SIITS er et samarbeidsprosjekt som går over 3 år, fra oppstart i januar 2021 til åpen konferanse ved utgangen av 2023, med en ramme på cirka 31 millioner kroner, støttet av Norges Forskningsråd under programmet Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT. Formålet med Pilot-T er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

I SIITS-prosjektet samler vi eksperter på samfunnssikkerhet og risiko, teknologi og løsninger, infrastruktureiere, forskningsinstitusjoner, myndigheter, forsikringsbransje og spisskompetanse på regelverk og juss. Sammen ser vi på hvordan vi kan jobbe for å effektivt finne og håndtere risiko (metoder og verktøy), hvilke krav og rammer som både fremmer innovasjon og ivaretar sikkerheten – og hvem som har ansvar for hva i fremtidens transportsystem.

Prosjektet ledes av Proactima og er et samarbeid med Tryg Forsikring, Inspire Invest, Disruptive EngineeringStatens vegvesenStatens jernbanetilsynUniversitetet i StavangerSintef Digital, ITS Norway, Arve Føyen og Simula Consulting.

Prosjektets arbeid er delt inn i fem forskjellige hovedområder; Kunnskap, Metode, Digitale verktøy, Regulering, og Ansvar og forsikring.
Hovedfokuset på de ulike temaene vil fordele seg omtrent som skissert ovenfor.

For samfunn, myndigheter og bedrifter er det kritisk å tidlig og effektivt kunne ta hensyn til ny risiko, slik at nye gode mobilitetsløsninger kan tas i bruk raskt og sikkert. Leveransene i prosjektet styrker både offentlige og private aktørers evne til å håndtere utfordringene som ligger i digitaliseringen av samfunnet og overgangen til mer bærekraftig og sikker transport. Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og produkter som kan utnyttes i hele verdikjeden i fremtidens transportsektor, fra planlegging og design av nye integrerte samferdselsprosjekter til drift og vedlikehold av fremtidens mobilitetsløsninger.

I SIITS skal vi jobbe for å:

  • Bygge kunnskap om fremtidens teknologi, integrerte transportsystemer og deres trusler og sårbarheter. Identifisere behov knyttet til å håndtere sårbarhetene og risiko og utvikle effektive formidlingsplattformer for systemforståelse.
  • Utvikle et felles rammeverk og metoder og prosesser for å identifisere, vurdere og styre risiko og sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer som helhet.
  • Utvikle digitale risikostyringsverktøy som er en effektiv samhandlings- og kommunikasjonsplattform på tvers av prosjekter, organisasjoner og sektorer.
  • Fremskaffe kunnskapsgrunnlag og synliggjøre utfordringer og anbefalinger til regelverk og standarder som både bidrar til å ivareta sikkerhet og kontinuitet, og fremmer teknologiutvikling i fremtidens ITS.
  • Belyse utfordringer ved ansvar og eierskap i ITS (herunder regulering) og utvikle markedsriktige og bærekraftige forsikringsprodukter.

ITS Norways COO, Trond Hovland, har skrevet en artikkel for SIITS-prosjektet som du kan lese her – «Vi trenger mer kompetanse om innkjøp og insentiver».

Hvis du ønsker mer informasjon om SIITS, ta kontakt med Jenny Simonsen på jenny.simonsen@its-norway.no.


Her finner du SIITSs hjemmeside