Veien til nullvisjonen: Teknologiens kraft i kampen mot trafikkdødsfall 

4 minutter
23. juni 2023

Sikkerhet i trafikken berører oss alle, enten vi går, sparkesykler, eller kjører bil. Hvis vi skal nå nullvisjonen om ingen dødsfall og varig skadde i trafikken, må vi ta drastiske grep. Men hvordan kan vi oppnå dette svært ambisiøse målet? Vi tror teknologi er en viktig del av løsningen! 

En artikkel av: Ragnhild Wahl og Lone-Eirin Leirvåg , ITS Norway

Nullvisjonen stiller strenge krav 

Norge er blant de landene hvor det er tryggest å ferdes i trafikken. Vi kan likevel ikke akseptere at mange omkommer eller får livsvarige skader også på norske veger. Trafikkulykker oppstår i samspillet mellom trafikant, kjøretøy og omgivelser – og nullvisjonen er bygget på at det skal være lov å gjøre feil uten at det får dramatiske konsekvenser. Dette er en kompleks utfordring som må løses i fellesskap av flere aktører og ved å kombinere ulike tiltak.  

Tradisjonelle virkemidler som drift, vedlikehold og holdningskampanjer er viktige, men ikke tilstrekkelig for å oppfylle ambisjonene innen trafikksikkerhet. Dette er også påpekt av Riksrevisjonen, som kritiserer at betydelig økte kostnader til drift og vedlikehold, ikke har ført til tryggere veger. Vi trenger nye effektive og treffsikre virkemidler. Her vil teknologi og intelligente transportsystemer gi betydelige bidrag.  

Smartere samspill mellom trafikanter, kjøretøy og infrastruktur gir tryggere trafikk. Vi tror at intelligente transportsystemer er helt avgjørende i kampen mot alvorlige ulykker på norske veger.  

Teknologi som støtter sjåføren 

Moderne biler er utstyrt med avanserte førerstøttesystemer. Eksempler på dette er automatisk tilpasning av fart og avstand, antiskrenssystem og blokkeringsfrie bremser. Disse systemene bruker sensorer og avanserte algoritmer for å overvåke kjøretøyets omgivelser og gi føreren advarsler eller assistanse i farlige situasjoner. Systemene kan oppdage fotgjengere, bremse automatisk i nødstilfeller eller varsle føreren om å holde seg innenfor kjørefeltet. Med dette kan vi unngå farlige situasjoner og kompensere for menneskelige feil, og dermed forebygge ulykker. Automatiserte kjøretøy forventes å være blant de viktigste tiltakene for å unngå trafikkulykker i fremtiden.  

Bilene kommuniserer 

Banebrytende teknologi gjør det mulig for kjøretøy å utveksle informasjon med hverandre i sanntid. Dette betyr at biler kan varsle hverandre om farlige situasjoner, som for eksempel kollisjoner, glatte veger eller vegarbeid. Dermed kan førerne reagere raskere og ta nødvendige forholdsregler. Denne teknologien kan redusere ulykker og redde liv.  

Teknologi gjør det også mulig for bilene å kommunisere med infrastrukturen. Dette kan skape et mer effektivt og sikkert transportsystem. Et velkjent eksempel er kommunikasjonen mellom AutoPASS-brikken og bomstasjoner. I et fremtidsbilde kan både trafikkskilt og trafikklys erstattes av digital kommunikasjon med kjøretøy. Dette vil gi færre konflikter og ulykker i kryss, men også bidra til en jevnere trafikkstrøm og bedre samspill mellom trafikantene.  

Hvordan får vi det til? 

Vi må sørge for at ny teknologi blir tatt i bruk og inngår i en helhetlig strategi for trafikksikkerhet. Dette må skje i stor skala for å få ønsket effekt. Det forutsetter at det finnes en digital infrastruktur, at vi har tilgang på nødvendige teknologiske løsninger, budsjetter til gjennomføring og at lover og regelverk gir nødvendige rammer.  

ITS Norway skaper møteplasser hvor kunnskapsmiljø, myndigheter og næringsliv kan samarbeide og utvikle løsninger i fellesskap, slik at vi både ivaretar samfunnets interesser og støtter opp under et konkurransedyktig næringsliv. Sammen tar vi et betydelig steg på veg mot nullvisjonen.