10 gode grunner til å bli medlem i ITS Norway

7 minutter
8. januar 2024

ITS Norway er en medlemsorganisasjon for private og offentlige aktører i transportsektoren. Vi jobber hver dag for å finne løsninger sammen med partnere i inn- og utland og utfordrer aktørene til å ta tak vår felles utfordring – å få til smartere, sikrere og mer bærekraftig transport, gjennom digitalisering.

ITS Norway er en medlemsorganisasjon for private og offentlige aktører i transportsektoren. Vi jobber hver dag for å finne løsninger sammen med partnere i inn- og utland og utfordrer aktørene til å ta tak vår felles utfordring – å få til smartere, sikrere og mer bærekraftig transport, gjennom digitalisering.

Organisasjonens medlemmer og partnere utgjør et stort ressurs- og kompetansenettverk som til sammen har oversikt over status og utviklingstrekk i hele ITS-sektoren nasjonalt og internasjonalt. Vi gjør ressurser og kompetanse effektivt tilgjengelig for våre medlemmer gjennom direkte kontaktformidling, fysiske og digitale møteplasser, samarbeidsprosjekter og egne informasjonskanaler. Dette skaper synergier som bringer sektoren fremover og sammen skaper vi morgendagens mobilitet og transport!

Et medlemskap i ITS Norway gir mange fordeler – her er de 10 beste grunnen til å bli medlem i ITS Norway:

 • Multimodal tilnærming:
  ITS Norway, sammen med våre medlemmer, dekker mobilitet og transport på vei, bane, sjø og luft – det gir en helhetlig tilnærming til transport. Dette gjør at vi ser det store bildet og kan jobbe sammen med alle involverte parter på en mer hensiktsmessig måte.

 • De siste bransjenyhetene:
  Tilgang til de ferskeste bransjenyhetene innenfor nasjonal og internasjonal ITS-utvikling gjennom ITS Norway sitt nyhetsbrev og LinkedIn-kanal. Vi deler nyheter på vegne av våre medlemmer, i tillegg til våre egne nyheter. Få informasjon om møteplasser, arrangementer, medlemmer i vårt nettverk, relevante fagnettverk, prosjekter, forskning, nyttig informasjon og tips, og veldig mye mer. Slik holder du tritt og er oppdatert på det nyeste innen intelligente transportsystemer i Norge og resten av verden.

 • Kommunikasjon og markedsføring i våre kanaler:
  Del dine nyheter, arrangementer og aktiviteter gjennom ITS Norway sine informasjonskanaler. Vi hjelper deg å nå ut til flere med kommunikasjon på vår hjemmeside, nyhetsbrev og LinkedIn, samt fysiske og digitale møteplasser. Du når ut med din informasjon til enda flere i din målgruppe!

 • Faglig påfyll og kompetanse:
  ITS Norway tilbyr konferanser, seminarer, kurs, workshops og webinarer til sine medlemmer. Hvert år tar vi med oss delegasjoner til de store europeiske og globale ITS-kongressene, hvor medlemmer eksponeres for den internasjonale bransjen og har mulighet til å knytte nye kontakter. Hos oss får du tilgang til førstehåndskunnskap og kompetanse om digitalisering i transportsektoren, alt fra teknologi til regelverk, og alt imellom. Dette til sammen, gir deg mulighet til å utvikle din kompetanse, og sørge for at du er oppdatert på det nyeste i sektoren.

 • Studieturer:
  Vi gjennomfører lærerike studieturer for våre medlemmer. Du vil få mulighet til å knytte kontakter, øke din kompetanse og forståelse, erfare de teknologiske mulighetene i virkeligheten, få innsikt i hva vi kan lære av andre aktører og land, og hvordan vi kan ta det i bruk i egne markeder.

 • Nøytrale møteplasser:
  Møteplasser hvor aktører fra det private, offentlige, akademia og FoU kan komme sammen på nøytral grunn for å jobbe med felles mål og fremtid. Det å samle aktører fra forskjellige deler av transportsektoren, med forskjellig kunnskap, erfaring og kompetanse, for å skape dialog og samarbeid i bransjen alle tilhører – det er dette som skaper innovasjon, nødvendig endring, og driver samfunnet fremover.

 • Nettverk og samarbeid:
  Disse møteplassene åpner også helt nye dører – nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid hvor kompetanse og erfaring kan deles og styrkes. Kunnskap, ressurser og mulighet for samarbeid som kan hjelpe oss med å lykkes i en stadig mer kompleks og teknologidrevet transportverden. Her har en mulighet til å finne forretningspartnere, oppdage skalerbare markeder og utvikle nye markeder, styrke konkurransekraften og skape prosjekter som utvikler sektoren og bidrar til måloppnåelse.
   
  Å være medlem av ITS Norway gjør at du blir en del av et stort og voksende nettverk av nasjonale og internasjonale aktører innenfor intelligente transportsystemer. Dette nettverket består av over 80 medlemmer fra både privat og offentlig sektor, akademia og FoU, samt et kontaktnettverk innenfor politikken – som til sammen dekker mobilitet og transport på både vei, bane, sjø og luft.
   
  I tillegg er ITS Norway medlem av store nasjonale og internasjonale fagnettverk som jobber for å hjelpe aktører å delta i FoU, innovasjon og forretningsutvikling. Vi bistår gjerne våre medlemmer med å finne de riktige og relevante aktørene for samarbeid, enten det er for prosjekter, arrangementer eller andre aktiviteter av interesse. Dette utgjør til sammen en helt unik form for bransjetilhørighet.

 • Nordic+:
  Når du er medlem av ITS Norway, er du også automatisk medlem av den store og sterkt voksende nordiske enheten Nordic+. Denne enheten består av de nordiske ITS-medlemsforeningene ITS Norway, ITS Finland, ITS Danmark, ITS Sweden og ITS Ísland, i tillegg til ITS Estonia og Latvian IT Cluster / DIH. Disse kombinerte ITS-foreningene teller mer enn 400 medlemmer og inkluderer representanter fra det private, offentlige, akademia og FoU. Økosystemet Nordic+ sitt formål er å bidra til å oppfylle Nordisk Råds visjon om «Den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden». Nordic+ vil bidra til å nå rådets mål gjennom å innovere og demonstrere ITS, samt datadeling på tvers av moduser og grenser i den nordiske regionen. Som medlem blir du en del av et stort nettverk for mobilitet og transport for nåværende og fremtidige mobilitets-, transport- og tiltaksprosjekter.

 • Bistand til et stort spenn av aktiviteter:
  Våre medlemmer får bistand til et bredt spekter av aktiviteter – gjennomføring av arrangementer (kongresser, konferanser, seminarer, kurs, workshops, webinarer, etc.), prosjektsøknader, finansielle søknader, faglige rapporter og utredninger, strategiarbeid og mye mer. ITS Norway fungerer som en fasilitator og et bindeledd, som bidrar til at de riktige aktørene kommer sammen, og aktiviteter blir gjennomført på best mulig måte.

 • Påvirkning og innflytelse:
  ITS Norway er aktiv i hele Norge og er med i en rekke nasjonale og internasjonale aktiviteter og prosjekter, sammen med eller på vegne av våre medlemmer. Aktivitetene og prosjektene ITS Norway deltar i bidrar til å styrke innovasjonskraften gjennom økt og bedre samhandling mellom det private, offentlige, akademia og FoU. Det gjør at vi holder oss relevante og slagkraftige og at vi kan være med å aktivt påvirke lovgivnings- og standardiseringsarbeidet som bidrar til å forme fremtidens mobilitet, transport og politikk. Sammen med våre medlemmer skaper vi verdi for samfunnet og muliggjør smartere, sikrere og mer bærekraftig mobilitet og transport.

Ønsker du å utvikle og forme fremtidens mobilitet og transport, bli kjent med relevante samarbeidspartnere, kunder og leverandører, forstå markedet og dets drivere og barrierer, og bidra inn i bærekraftig arbeid?

bli medlem av ITS Norway i dag!