ITS Norway – webinar om heldigitalisering av hele verdikjeden

Milliongevinster å hente på heldigitalisering av verdinettverk i transportsystemet!

I dette webinaret fra ITS Norway ønsker vi blant annet å finne ut hvorfor vi ikke klarer å flytte data mellom prosjektering, forvaltning, drift og vedlikehold i transportsektoren uten å tape verdifull informasjon i prosessen?

I mer enn 20 år har planleggings- og driftsmiljøene i transportetatene og konsulentselskapene prøvd å lage gode automatiserte dataoverføringssystemer mellom BIM (Building Information Model), FDV og GIS (Geografiske informasjonssystemer) – uten å lykkes helt. Dette til tross for at det er kjørt mange vellykkede piloter og prosjekter som viser at dette er mulig i begrenset omfang.

Svarene er mange – spriket i anvendte standarder er en viktig årsak, organisering og forståelse for hverandres fagfelt er en annen årsak. Hvis det er en trøst, så er det få land eller miljøer som får dette til – og de fleste ender opp med delvis automatiserte prosesser og aksept for ny-registrering av infrastrukturen og tilhørende objekter etter bygging er ferdig.

Nyregistrering fra bil eller biler i ettertid er en svært dyr tilnærming som heller ikke klarer å gjenskape detaljnivået og presisjonen dataene opprinnelig hadde. Kravene til presisjon og detaljering er økende, fordi datagrunnlaget etter hvert skal støtte prediktivt vedlikehold, fremtidens automatiserte kjøretøy og ITS-applikasjoner (intelligente transportsystemer).

Hva er nytt nå – hvorfor et webinar nå?
Det jobbes strukturert med digitalisering av slike verdinettverk i flere etater nå, Statens vegvesen har f.eks. egne prosjekter på dette og Triona jobber med temaet både med svenske og norske myndigheter. Knut Jetlund fra Statens Kartverk har skrevet en doktoravhandling på temaet ontologi-basert overføring av data mellom BIM, GIS og ITS – og i Bergen har Webstep hatt suksess med ontologi-basert overføring mellom forskjellige databaser i Equinor.

Det ser ut som ontologi-baserte metoder kan forenkle og automatisere de digitale overføringsprosessene mellom f.eks. BIM og FDV/GIS. ITS Norway har derfor tatt initiativ til seminaret sammen med Statens vegvesen og Webstep, for å undersøke nærmere hvordan ontologi-betraktninger kan legges til grunn for dataoverføring og deling. Triona er invitert for å fortelle om sine erfaringer med dette og Knut Jetlund vil presentere sin doktorgrad som drøfter ontologi-baserte metoder og standardisering.

Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon.

(Webinaret vil bli tatt opp)

Velkommen!

Program og påmelding finner du her!

Link til webinaret finner du her!


Se opptak av webinaret under: