Direktiver

Nasjonal transportplanhttp://www.ntp.dep.no/ ITS direktivetEuropaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU om rammene for innføring av intelligente transportsystemer på vegtransportområdet og for grenseflater til andre transportformer

ITS-Dictionary NVF

Nordisk veiforum, NVF, er en organisasjon som har til hensikt å fremme utvikling innen vei- og veitrafikk gjennom et aktivt samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige. De viktigste målene for NVF realiseres gjennom arbeidet i sine tekniske komiteer. NVF ITS-utvalg er et nordisk forum for utveksling av erfaring og kunnskap om…

Kursdokumentasjoner