En milepel for norsk initiert internasjonal standardisering

2 minutter
20. februar 2024

ITS Norway leder arbeidet med fornying av geografiske standarder for ITS-området. Standarden kalles GDF (Geographic Data Files). Arbeidet skjer igjennom ISO komiteen Joint Working Group 11 (JWG11) – som har ekspertrepresentanter fra både internasjonal standardisering av geografiske konsepter og ITS-området.

Historisk har den geografiske representasjonen på ITS-området utviklet egne standarder for f.eks. veiutforming, posisjonering og navigering. Dette gjør at overføring av data om f.eks. antall felt, lengder og trafikkregler fra kartverkene og vegmyndigheter må konverteres før de kan brukes i kjøretøyenes kartsystemer. Dette er uhensiktsmessig og kostbart.

Arbeidet har vært vanskelig og tidkrevende. Det er mange aktører som skal forstå at det er viktig og i tillegg være enige om hvordan endringene skal gjennomføres. JWG11 har laget en gap-analyse og foreslått hvordan endringene kan gjennomføres. Planen er nå å utvikle en global basisstandard for infrastruktur som kan benyttes både av ITS-området, drift og vedlikehold, samt andre fagområder som har behov for å referere tilstander og hendelser langs veien. Knut Jetlund fra Kartverket har vært editor for gap-analysen og Statens vegvesen har finansiert prosjektledelsen.

Etter mye diskusjoner og forhandlinger i JWG11, ble det besluttet å be den internasjonale organisasjonen Open Geospatial Consortium (OGC) om å bidra til utviklingen av en ny forenklet versjon av GDF. Dette har OGC nå besluttet å følge opp og de har sendt et forslag til scope og arbeidsprogram på høring. OGC vil sikre en bred forankring av ny internasjonal standard og i tillegg bidra til at standarden blir fleksibel nok og anvendbar på mange fagområde – ikke bare på ITS-området.

Du kan lese pressemeldingen til OGC her.