ITS Norway – hva vi mener om Nasjonal Transportplan – NTP 2022-2033

2 minutter
25. mars 2021

Nasjonal Transportplan ble lagt frem den 19. mars. I NTP for 2022-2033 presenteres regjeringens transportpolitikk for de 12 neste årene.

Flere av ITS Norway sine medlemmer har vært med å gitt innspill i NTP prosessen.

ITS Norway er fornøyd med at teknologi har fått en fremskutt posisjon i forslaget til NTP 2022-2033.

Effektiv bruk av ny teknologi er ikke bare et hovedmål i seg selv. Teknologi har også betydelig potensial inn mot de øvrige hovedmålene. Dette adresseres tydelig i forslaget.  

Planforslaget gir økt innsats på forskning og innovasjon, med et særlig fokus på piloteringsordninger som Pilot-T. Dette er et viktig grep. Det er behov for å øke kunnskapen om teknologianvendelser, og pilotering er en forutsetning for teknologiutvikling. Vi støtter forslaget om å utvikle en kompetansestrategi som oppfølging av Transport21.  

Vi vil også trekke frem satsingen på tverrsektorielt samarbeid om data. Gode og tilgjengelige data er helt avgjørende for fremtidens ITS-løsninger. Dette gir forutsigbarhet for tjenesteleverandører og mulighet for næringsutvikling med bærekraftige forretningsmodeller. ITS Norway mener at datasamarbeid er en svært viktig premiss for å utvikle fremtidens mobilitets- og logistikkløsninger. 

Her finner du mer informasjon om NTP og kan lese den i sin helhet.