Generalforsamling ITS Norge 2017

ITS Norge avholder generalforsamling 2017 den 15. mars i Trondheim. Innkalling og saksunderlag finner du i denne artikkelen.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
 2. Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Årsberetning inkludert økonomisk status
  1. Vedlagt innkalling
 5. Regnskap med revisors beretning
  1. Årsregnskap og revisorberetning vedlagt innkalling.
 6. Kontingentnivå
  1. Ingen endring foreslått
 7. Arbeidsprogram for kommende styreperiode
  1. Fremlegges i møte.
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Behandling av innkomne forslag
  1. Ingen saker er innmeldt
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av styre og revisor