​​ITS Norways innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi​

2 minutter
22. januar 2024

ITS Norway leverte innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi på slutten av fjoråret – dette er det vi mener.

Regjeringen skal lage en ny nasjonal digitaliseringsstrategi, som blant annet skal stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktig samfunnsspørsmål. Målet er sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som går på tvers av offentlig og privat sektor.

ITS Norway understreker viktigheten av å bygge robust digital infrastruktur, fremme datadeling på tvers av sektorer, legge til rette for industrialisering innen mobilitet og logistikk og aktivt støtte utvikling av nødvendig kompetanse. ITS Norway forventer at Nasjonal Digitaliseringsstrategi er ambisiøs på Norges vegne og at den er tydelig i sine prioriteringer. Det forventes at den tar høyde for behov og muligheter innen transportsektoren for å realisere nasjonale og Europeiske mål om å styrke den digitale utviklingen og det grønne skiftet.

Strategien skal etter planen være klar i 2024.


Les hele ITS Norways innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi under: