Workshop: Fremtidens transport og logistikk – muligheter i Horisont 2020

2 minutter
6. desember 2017

ENIT arrangerer workshop i samarbeid med Norges forskningsråd den 18. desember. Tema er digitalisering for framtidens transport og logistikk. Workshopen vil gi en innføring i logistikkutfordringene og mulighetene for å utvikle gode løsninger gjennom EUs program for forskning og innovasjon.

Digitalisering – hva, hvorfor og hvordan

Godstransporten må digitalisers for å sikre transporttjenester av god kvalitet, samt lønnsomhet og konkurranseevne for aktørene i bransjen. Digitalisering betyr at man benytter digitale teknologier til å endre tjenester, prosesser og forretningsmodeller. Hensikten er blant annet å muliggjøre nye samarbeidsrelasjoner og transporttjenester samt å gi automatisk datafangst, sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd av transporten (også på tvers av aktører). Digitaliseringen legger til rette for nye og mer effektive og miljøvennlige transporttjenester, men dette må skje i samspill med myndighetene og muliggjøres gjennom transportplaner og reguleringer.

Workshop – identifisere muligheter for EU-støttede prosjekter

Workshopen vil gi en innføring i logistikkutfordringene og mulighetene for å utvikle gode løsninger gjennom EUs program for forskning og innovasjon. Workshopen vil ta for seg ulike konsepter for framtidens transport og lo

gistikk, hvilke utfordringer disse gir for vareeiere, tilbydere, teknologileverandører og samfunn. Hensikten med workshopen er ta det først steg mot etablering av gode samarbeidsprosjekter for konseptutvikling og utprøving i praksis.

Relevante emner i EU programmet Horisont 2020

Følgende topics med tilhørende programmer er aktuelle i sammenhengen:

LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the ‘on demand economy’ and for shared-connected and low-emission logistics operations >>

MG-2-9-2019: Inco Flagship: Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics >>

Påmelding innen 11. desember: Påmelding: https://goo.gl/FVwBpR >>

Dato: 18 desember 2017 klokken 10:00-15:30

Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

Workshop: Fremtidens transport og logistikk – muligheter i Horisont 2020

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@milesahead.no>