Workshop: Stor-skala elektrifisering av veitransporten – gjensidig læring og innovasjon

2 minutter
20. august 2018

Norge har en av verdens høyeste tetthet av elbiler og en relativt godt utbygd ladeinfrastruktur. Kan lærdommer fra Norge brukes for stor-skala elektrifisering i fremvoksende markeder, eller vil det her kreves andre løsninger, og hva kan vi eventuelt lære av elektrifisering i de fremvoksende økonomiene.

Dato: 30 august 2018 13:00 – 16:00
Sted: Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Stor-skala elektrifisering krever svar på flere spørsmål:
• Kan den totale kostnaden for elektrifisering bli lavere gjennom å øke lademulighetene og dermed redusere behovet for store batterier?
• Kan automatiske ladeløsninger bidra til økt brukeraksept for elektriske kjøretøy?
• Hvordan kan vi effektivt elektrifisere frakttransport på veg?
• Hvordan kan ITS (intelligente transportsystemer) bidra til økt brukeraksept for elektrisk mobilitet? Dette inkluder både førerstøttesystemer for booking og betaling, og inføring av null-utslippssoner.
• Hvordan påvirker storstilt elektrifisering el-forsyningen og stabiliteten i el-nettet?
• Vil samarbeid med framvoksende markeder om nye løsninger ytterligere akselerere elektrifiseringen av vegtransporten også i Norge?

EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) og ITS Norway, i samarbeid med klyngene Norwegian Electric Roads Cluster og Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS), inviterer til workshop for å komme nærmere svar på disse spørsmålene.

En del-målsetning med workshopen er å mobilisere norske aktører inn mot Horisont 2020, og spe-sielt utlysningen LC-GV-05-2019: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-gv-05-2019.html

Agenda:
12:30 Registrering og en liten matbit
13:00 Velkommen og plan for dagen – Trond Hovland, ITS Norway
13:10 Vegtransportens utfordringer sett i sammenheng med ressurstilgang og skalerbarhet – Rolf André Bohne, NTNU
13:30 Hvilke teknologier er tilgjengelige og hva kommer – Jon Are Suul, SINTEF Energy
13:50 Pause
14:10 Hvilke ladeløsninger vil gi best utnyttelse av selvkjørende biler og busser? – Torun Degnes, SAMS
14:30 Introduksjon til gruppearbeid – Runar Søråsen, ENIT
14:40 Gruppearbeid (Tema: Teknologiutvikling og Forretningsmodeller)
15:30 Oppsummering gruppearbeid – Alle
15:45 Muligheter i Horisont 2020 – Runar Søråsen, ENIT
16:00 Vel hjem!

For påmelding fyll ut nødvendig informasjon her.